Mao Sơn Thế Giới

Mao Sơn Thế Giới

Tri thức dưới đây đều là bản thân Thanh Tử tổng kết được, đều sẽ xuất hiện trong truyện:

HỆ THỐNG SINH VẬT

(Môn phái): Mao Sơn (phân Nam phái và Bắc phái), Long Hổ Sơn, Lạc Già Sơn, Ngũ Đài Sơn, tán tu dân gian.

(Giống sinh vật): Loài người, quỷ, yêu, thi, tà linh.

(Đẳng cấp cương thi): Tang thi, Linh thi, Thi ma, Thi vương, hình dáng khác nhau, tu vi khác nhau, theo thứ tự là: xám, đỏ, lục, tím.

(Loại hình cương thi): Hành thi, Thi sống, Thi khô, Địa thi, Nhục thi, Huyết thi, Hạn thi, Phi thi, Chí thi, Đồng giáp thi.

(Đẳng cấp quỷ): U hồn, Oán linh, Ác quỷ, Lệ quỷ, Quỷ thủ lĩnh, Quỷ khấu, Quỷ vương.

(Đẳng cấp yêu): Yêu thú, Yêu linh, Yêu tiên, Yêu vương.

(Đặc thù hình thái quỷ, yêu, thi, tà linh ): Hạn Bạt, Quỷ thi, Quỷ tiên, Thi rùa, Thi trùng, Lục nhãn quỷ đồng, Liệt đầu quỷ tử, Song thai quỷ anh, Thị nữ oán linh, Thủ linh đồng tử, Tam vĩ ngô công (rết ba đuôi), Kappa, Mao nữ, Hà cơ, Thực mộng quỷ (quỷ ăn mộng), Thực thi quỷ (quỷ ăn thi), Băng tàm cực bắc, Hung tâm quỷ, Tiếp âm sanh bà, Cương thi ngư, Huyết cổ thi vương, Bái bì phong (ong lột da), Tam đầu xà hạt (rắn ba đầu), Thử tinh (Chuột tinh), Tiểu quỷ huyết dưỡng, Quỷ ngư, Quái tai, Quỷ đại nhãn, Huyết ô (quạ máu), Họa trung nhân (người trong tranh), Búp bê tà linh, Anh sát, Nhân tâm quỷ ngẫu, Âm khôi tướng quân, Quỷ quân sư, Quỷ bức (dơi quỷ), Giao nhân, Hỗn độn, Huyết địa long, Thấp địa bà, Thượng cổ tà thần, Tu la quỷ mẫu, La sát quỷ mẫu, U linh quỷ mẫu…

HỆ THỐNG ĐỊA NGỤC

Cai quản địa ngục: Phong Đô Đại Đế (chưởng quản tất cả),

Phán quan Thôi Phủ Quân và Tần Quảng Vương, Chuyển Luân Vương, Diêm La vương: hợp xưng “Tam vương nhất xử”, tương đương với bộ trưởng ba ngành “Công an- kiểm sát- tư pháp” nhân gian; Khu ma tướng quân: Thiên sư Thần Chung Quỳ (chưởng quản mười vạn Thiên sư).

Chưởng quản Thất Tọa địa ngục: Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương;

Âm thần: Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện, Nhật Dạ Tuần Du, Quỷ Vương Mạnh Bà, Tam Đại Tư Pháp Vương, Ti chủ bảy mươi hai ti;

Quỷ sai: Nhân viên công tác cao trung tiểu, tương đương với nhân viên công vụ.

Công tào: Quan viên quỷ dịch, tương đương với đốc công.

Quỷ dịch: Tạp dịch trong âm ty, tương đương với công nông dân, là những quỷ hồn được tuyển chọn do không phải đợi đầu thai.

Nhân vật đặc biệt: Địa Tạng Vương Bồ Tát (đặc phái viên Phật giáo, chuyên quản siêu độ)

Nguồn: Internet.

Next: