Thẻ: Mao sơn tróc quỷ nhân Wiki

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân Wiki

Mình tổng hợp các thông tin được nhắc đến trong truyện để mọi người hiểu rõ hơn về truyện nha. KHU QUỶ CHÚ NGỮ ĐẠI TOÀN Tứ Đại Thần Thú THẬP ĐẠI THẦN KHÍ THỜI THƯỢNG CỔ TAM HỒN THẤT PHÁCH (BA HỒN BẢY PHÁCH) Cương thi hình thành như thế nào? TỨ ĐẠI HUNG […]